1990 අංක 20 දරණ තෘතියික හා වෘත්තීය පනතට අනුව 1991 දී ස්ථාපිත කරන ලද තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ‍‍‍‍කොමිෂන් සභාව (TVEC) ‍‍ලෙස ජනප්‍රියට පත් වි ඇත. ඉන් අනතුරු ව 1999 තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ‍‍‍‍පනතට අනුව ප්‍රතිසංවිධානය කරන ලදි.

 

සියලුම ලියාපදිංචි පුහුණු ආයතන වෙත ,

කරුණාකර ඉදිරිපත් කර ඇති ආකෘතිය භාවිතා කරමින් 2016 වන විට ඔබේ පුහුණු කාර්ය සාධන තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට Info@tvec.gov.lk ඊමේල් කරන්න .

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ සහාය ඉතා අගය කරනු ලැබේ. කරුණාකර මෙය හදිසි සහ වැදගත් ලෙස සලකන්න.

ඔබට ස්තුතියි,

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

 

 

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ක්‍රමය  

මුලික පුහුණුව (මට්ටම 02) දේශිය හා විදේශිය සේවා නියුක්තිකයන්

 
රැකියා අවස්ථා වැඩිකිරීම සදහා වු මාස 3 කෙටි කාලීන NVQ 3 වන මට්ටමේ පාඨමාලා  
සංයුක්ත සැලැස්ම 2011-2015  
පුරවසි සේවාලාභි ප්‍රඥප්තිය  
ජාතික නිපුණතා සම්මත  
ඇගයීම් කරුවන් ලැයිස්තුව  
NVQ සහතික විස්තර  
 
NVQ චක්‍රලේඛණ  
a තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යපන පනත  
a පුහුණු උපාධිධාරීන් පිළිබඳ සෙවුම් අධ්‍යයනය  
a ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ NVQ ඇගයීම්කරුවන් පත්කිරීම  
a පුරප්පාඩු

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

දුරකතන අංකය: +94(0)115849291 ‍ෆැක්ස්: +94(0)112555007 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: info@tvec.gov.lk
නිපුණතා පියස, තෙවන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 05.